5000-12-14

Białostocki Obszar Funkcjonalny

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tworzą gminy: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy,  Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jest samorządnym stowarzyszeniem gmin, powołanym w celu wspierania idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz koordynacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. (§ 1. pkt 1 Statutu). Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzi działalność na rzecz zrzeszonych w nim gmin członkowskich. (§ 1. pkt 3 Statutu).

Statut Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Cele i zadania Stowarzyszenia


STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Jednym ze statutowych i najważniejszym obecnie celów Stowarzyszenia jest przyjęcie i realizacja wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. Na ten cel mają być pozyskiwane środki zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej. Stowarzyszenie ma inicjować  i wspomagać współpracę członków Stowarzyszenia w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach ww. środków. Strategia ZIT ma być przedkładana do zaopiniowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  i Ministrowi Rozwoju Regionalnego. Co roku ma być przygotowany raport monitoringowy na temat wdrażania Strategii ZIT (przekazywany do oceny i zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny).


GMINA ŁAPY W STOWARZYSZENIU

Rada Miejska w Łapach podczas sesji w dniu 27 września 2013 r. wyraziła zgodę na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (jednogłośnie). Poniżej:

Uchwała Nr XXXVIII/395/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.


KALENDARIUM BOF

2013-05-24. Na sesji Rady Miejskiej w Łapach w dniu  24 maja 2013 r. Sekretarz U. Jabłońska w imieniu Burmistrza zgłosiła propozycję przyjęcia przez Radę Miejską  Stanowiska w sprawie  włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Białegostoku. Rada Miejska zaapelowała o uwzględnienie Miasta i Gminy Łapy w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Białegostoku (MOF). W opracowaniu sporządzonym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Miasto i Gmina Łapy była wskazane jako strefa zewnętrzna obszaru funkcjonalnego Białegostoku. Rada  Miejska w Łapach zaapelowała do instytucji biorących udział w procesie planowania strategicznego (krajowe, regionalne, wojewódzkie) o wzięcie pod uwagę  przedstawionej argumentacji przemawiającej za ustaleniem obszaru funkcjonalnego z uwzględnieniem Miasta i Gminy Łapy. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

2013-09-27. Na sesji Rady Miejskiej w Łapach w dnia 27 września 2013 r. została przyjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (jednogłośnie).

2014-06-10. Konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. Na konsultacje zaproszono burmistrzów, wójtów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. (Konsultacje odbyły się na auli Wydziału Prawa UwB). Urząd Miejski reprezentowała Sekretarz Urszula Jabłońska. Z Rady Miejskiej w Łapach wzięli udział Sławomir Maciejewski i Roman Czepe.

2014-06-12. Portal Łapy utworzył (tenże) dział poświęcony Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Jako pierwszy umieścił zbiorczo informacje na temat Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.


CZYTAJ TAKŻE:

2014-08-25. Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF) – realne inwestycje, czy kolejne papierowe strategie na półkę? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/443,bialostocki-obszar-funkcjonalny-bof--realne-inwestycje-czy-kolejne-papierowe-strategie-na-polke.html