2015-04-11

Zwolniono Dyrektor ZUK

W tym tygodniu zwolniona została p.o. Dyrektora ZUK M. Piekut-Górska. Nowym p.o. Dyrektorem został W. Oleksiewicz. Czy zapowiada się nowa polityka, dotycząca odpadów komunalnych?
1

ZUK utworzony został przez Gminę Łapy w poprzedniej kadencji w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku tej  ustawy od 1 lipca 2012 r. Gmina przejęła odpowiedzialność za produkowane przez  mieszkańców odpady komunalne. Początkowo planowała ogłosić przetarg na odbiór odpadów, jak większość gmin. Zwolennikiem takiego rozwiązania był Z-ca Burmistrza Z. Jabłoński, a Burmistrz W. Brzosko zgadzał się z tym. Wielu radnych (zwłaszcza opozycji) postulowało, aby to Gmina bezpośrednio wykonywała te usługi, dając zatrudnienie mieszkańcom i nie dopuszczając do wyprowadzenia zysków poza Gminę. Ostatecznie więc Burmistrz W. Brzosko (mimo różnicy zdań ze swym Zastępcą i presji zewnętrznej) zdecydował się utworzyć gminny zakład, zajmujący się gospodarką odpadami. 31 sierpnia 2012 r. na jego wniosek Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Łapach.  We wrześniu 2012 r. Burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora ZUK. Konkurs wygrał (innych kandydatów nie było) Wiesław Oleksiewicz. Przedstawił on Burmistrzowi W. Brzosce preliminarz finansowy ZUK, a gdy nie uzyskał akceptacji co do oczekiwanej pomocy finansowej (głównie na zakup sprzętu), nie podjął się kierowania Zakładem. Wówczas Burmistrz Łap pełnienie obowiązków Dyrektora ZUK powierzył Magdalenie Piekut-Górskiej, byłej pracownicy Urzędu Miejskiego. I to ona faktycznie utworzyła ZUK (zaczął on funkcjonowanie w listopadzie 2012 r.) i przeprowadziła Zakład przez najtrudniejsze lata. ZUK miał za zdanie odbiór odpadów komunalnych od 1400 odbiorców indywidualnych oraz około 200 firm i instytucji (kierując odpady na składowisko w Uhowie),a jednocześnie zorganizować nowy system gospodarki odpadami (segregowanie itd.).  Posługiwano się przy tym dwoma wysłużonymi śmieciarkami kupionymi jeszcze w V kadencji. Podjęto się więc wynajmu dodatkowych używanych śmieciarek itd.  Utworzono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, nad którym nadzór prowadzi Urząd Miejski w Łapach.  Tyle w skrócie historia ZUK.

Co było przyczyną zwolnienia M. Piekut-Górskiej? Czy zarzucono jej niewłaściwe zarządzanie, czy też chodzi o to, że nie dokonała cudu, przy ograniczonych środkach, rozwijając ZUK na tyle, by móc obniżyć ceny za odbiór odpadów?  Przypomnijmy, że ZWiK także nie obniżył cen (za wodę i odbiór ścieków), ale znacznie je podwyższył (decyzją Burmistrza Łap), a przecież działa w warunkach większej stabilności.  A może chodzi o coś więcej, o nową politykę, dotyczącą gospodarki odpadami? Takie obawy już się pojawiły wśród mieszkańców, ale jest zbyt wcześnie, aby je weryfikować. Do niedawna Zastępcą Dyrektora ZUK był W. Oleksiewicz, który na pewien czas przeszedł do pracy w Urzędzie Miejskim, a obecnie pełni obowiązki Dyrektora Zakładu. Jak dowiedzieliśmy się, zwolnienie M. Piekut-Górskiej nastąpiło w dość kategoryczny i nietypowy sposób: Burmistrz Łap w asyście swego Zastępcy zakomunikowała o rozwiązaniu umowy o pracę (i jednoczesnym zwolnieniu ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia), przejmując klucze, laptop i telefon.  (Próbujemy zweryfikować przesłane nam informacje, jeśli więc otrzymamy nowe dane, opublikujemy je tutaj). 

CZYTAJ TAKŻE: 2015-07-13. Dyrektor ZUK M. Piekut-Górska przywrócona przez sąd do pracy. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/637,dyrektor-zuk-m-piekut-gorska-przywrocona-przez-sad-do-pracy.html