2015-04-23

Radni PiS złożyli wniosek o odwołanie W. Pusza z Zarządu Powiatu

Na dzisiejszej sesji Klub Radnych PiS złożył wnioski o odwołaniu dwóch członków Zarządu Powiatu ? Wiesława Pusza (byłego Starostę) i Michała Kozłowskiego, powołując się na przepisy prawa.

Podczas sesji radny Roman Czepe w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawił dwa wnioski, podpisane przez radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy dotyczył odwołania Wiesława Pusza (Nasze Podlasie) z funkcji członka Zarządu. Poniżej treść wniosku:

 

WNIOSEK O ODWOŁANIE Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

RADNEGO WIESŁAWA PUSZA

 

Działając na mocy mandatu Radnego Powiatowego, oraz w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwość, składamy formalny wniosek o odwołanie z funkcji Członka Zarządu Radnego Wiesława Pusza.

Pan Radny Wiesław Pusz, będąc członkiem zarządu starostwa powiatowego, dnia 02.01.2015 r. został zatrudniony na stanowisku konsultanta w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego. Pomimo iż zatrudnienie nie narusza art. 26 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym ani art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej stosunek pracy nawiązany z Panem Wiesławem Puszem, będącym członkiem zarządu, pozostaje w sprzeczności z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowiącym:  pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może  wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych  z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) ustawy o samorządzie powiatowym członkowie zarządu powiatu zatrudnieni w starostwie powiatowym są pracownikami samorządowymi, tym samym przytoczony powyżej przepis ustawy przesądza, iż norma z art. 30 ust. 1 znajduje zastosowanie do członków zarządu powiatu zatrudnionych w starostwie powiatowym oraz jego jednostkach, zakazując wykonywania zarówno zajęć ubocznych w ramach stosunku pracy jak i pozostających poza stosunkiem pracy, wskazując także, że nie ma znaczenia, czy są to zajęcia odpłatne, czy też nie, oraz jaka jest ich częstotliwość. Powyższy stan faktyczny stoi jednocześnie w sprzeczności z art. 21 ust. 7 ww. ustawy, ograniczając tym samym możliwość prawidłowego wykonywania czynności związanych z funkcją członka zarządu przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków, wynikających z art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym.

Stosunek pracy nawiązany za zgodą Starosty pomiędzy  Członkiem Zarządu Panem Wiesławem Puszem a Domem Pomocy Społecznej w Choroszczy narusza normy, wynikające z  cytowanych powyżej przepisów prawa. 

Konkludując, należy stwierdzić jednoznacznie, że zaistniały stan faktyczny narusza zakaz, wynikający z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i w związku z powyższym wzywamy Pana Starostę o odwołanie Pana Wiesław Pusza z funkcji członka zarządu zgodnie z przepisami prawa oraz art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, gdyż radny Wiesław Pusz w świetle obowiązujących przepisów prawa nie może piastować funkcji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

 

Wniosek po odczytaniu przez radnego R. Czepe na czwartkowej sesji Rady Powiatu (2015-04-23) trafił do Przewodniczącego Rady Powiatu, a następnie został przekazany Staroście Powiatu Białostockiego A. Pełkowskiemu. Na tej samej sesji radny R. Czepe w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył także drugi wniosek – o odwołanie radnego Michała Kozłowskiego (PO) z funkcji członka Zarządu. Poniżej treść wniosku:

WNIOSEK O ODWOŁANIE Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

RADNEGO MICHAŁA KOZŁOWSKIEGO

Działając na mocy mandatu Radnego Powiatowego, oraz w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwość, składamy formalny wniosek o odwołanie z funkcji Członka Zarządu Radnego Michała Kozłowskiego.

Radny Michał Kozłowski, będący Członkiem Zarządu Starostwa Powiatowego, pozostaje jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia „Uroczysko”, co stanowi naruszenie  art. 4 w związku z art. 2 pkt. 6 a  ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Powyższe przepisy prawa jasno stanowią, iż członkowie zarządu powiatu w okresie pełnienia tej funkcji nie mogą m.in.:

- być członkami zarządów fundacji / stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą;

- prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Zgodnie z wykładnią obowiązującą w ustawodawstwie Rzeczypospolitej należy przyjąć, że prezes lub członek zarządu stowarzyszenia są traktowani jako osoby zarządzające działalnością stowarzyszenia, a tym samym w ww. przypadku mamy do czynienia z naruszeniem art. 4 pkt. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i tym samym zgodnie z art. 5 ust. 3 rada powiatu z mocy prawa ma obowiązek odwołania członka zarządu powiatu z pełnionej funkcji. Nadmienić należy, że stan prawny, w którym znajduje się członek zarządu Michał Kozłowski, pozostaje również w sprzeczności z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stanowiącym:  pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może  wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych  z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.  Artykuł 30 ust. 1 znajduje zastosowanie do członków zarządu powiatu, zakazując wykonywania zarówno zajęć ubocznych w ramach stosunku pracy jak i pozostających poza stosunkiem pracy, wskazując także, że nie ma znaczenia, czy są to zajęcia odpłatne, czy też nie, oraz jaka jest ich częstotliwość.

Konkludując, należy stwierdzić jednoznacznie, że zaistniały stan faktyczny narusza zakazy wynikające z art. 4 w związku z art. 2 pkt. 6a  ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i w związku z powyższym zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej rada powiatu ma obowiązek odwołania członka zarządu powiatu Pana Michała Kozłowskiego z pełnionej funkcji.

(Poniżej Zarząd Powiatu Białostockiego. Wiesław Pusz trzeci w środku. Michał Kozłowski drugi od lewej). 

Tyle, co do uzasadnienia obu wniosków. Zgodnie z Kpa do obu wniosków niezwłocznie musi się ustosunkować Starosta Powiatu Białostockiego A. Pełkowski i udzielić odpowiedzi wnioskodawcom, informując, jakie w tej sprawie podejmie działania. Należy założyć, że Starosta zleci służbom prawnym Starostwa przygotowanie opinii prawnej w obu sprawach. Po otrzymaniu odpowiedzi Starosty Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje, jakie podejmie dalsze kroki w tej sprawie.  


CZYTAJ TAKŻE

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (Facebook) https://www.facebook.com/PiSPowiatBialostocki?fref=photo 

DZIAŁ: POWIAT BIAŁOSTOCKI http://www.portal.lapy.pl/strona/127,powiat-bialostocki.html

Blog powiatowy Romana Czepe http://portal.lapy.pl/strona/591,blog-powiatowy.html

2015-02-27. Radny powiatowy M. Kozłowski (PO) nazwał Burmistrza Supraśla łajząhttp://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/597,radny-powiatowy-m-kozlowski-po-nazwal-burmistrza-suprasla-lajza.html

Źródło foto: Strona Powiatu Białostockiego