2015-07-01

Klub Radnych PiS Powiatu Białostockiego wystąpił do Prokuratury w spr. niegospodarności w łapskim szpitalu

Klub Radnych PiS Rady Powiatu Białostockiego wystąpił dzisiaj do Prokuratury o wszczęcie postępowania karnego wobec osób odpowiedzialnych za działania na szkodę interesu publicznego przy zarządzaniu szpitalem i sprawowaniu nadzoru przez członków Zarządu Powiatu Białostockiego oraz osoby bezpośrednio kierujące szpitalem (SPZOZ w Łapach).
1

Klub Radnych PiS złożył do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zawiadomienie o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków i tym samym działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.) oraz niedopełnienia obowiązków właściwego zajmowania się sprawami majątkowymi SP ZOZ w Łapach i tym samym wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (art. 296 k.k.) przez członków Zarządu Powiatu Białostockiego oraz osoby będące Dyrektorami jak i pełniącymi obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Radni PiS zwracają m.in. uwagę, że:

• Rok 2014 zamknął się stratą w wysokości prawie 1,5 mln PLN i był wyższy o prawie 90% w porównaniu do roku poprzedniego. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że na koniec roku 2014 SP ZOZ utracił płynność finansową. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Łapach jest bardzo zła.

• Już w połowie 2014 r. ówczesny Starosta W. Pusz w mediach regionalnych wypowiadał się na temat b. trudnej sytuacji łapskiego szpitala i wskazywał na możliwość zamknięcia niektórych oddziałów. Nie podjęto jednak wówczas żadnych działań naprawczych. W związku z wyborami samorządowymi w listopadzie 2014 r. temat dramatycznie trudnej sytuacji szpitala nie był w kolejnych miesiącach przez władze samorządowe poruszany. Władze Powiatu Białostockiego nie przedstawiły żadnego programu naprawczego. Wskazuje to nie tylko na opieszałość, ale i na poważne zaniedbanie obowiązku nadzoru. Taka postawa skutkuje dziś pogłębieniem b. trudnej sytuacji, która skutkuje przygotowaniem do likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, zagrożeniem istnienia pozostałych oddziałów i wypowiedzenie kontraktu ze strony NFZ (z powodu niespełnienia warunków kontraktu, który zakłada prowadzenie 4 oddziałów), czyli de facto likwidacją szpitala.

• W dniu 22 czerwca 2015 r., na posiedzeniu Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łapach poinformował, że należy liczyć się z szybkim zamknięciem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. W dniu następnym na posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w Łapach Starosta A. Pełkowski przedstawił uchwałę o likwidacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, rozpoczynając procedurę likwidacji oddziału.

• Nie wypłacano pracownikom SP ZOZ w Łapach należnych świadczeń, co wskazuje na złe zarządzanie, niegospodarność oraz narażenie na wypłatę odsetek, a przez to powiększenie strat materialnych Szpitala.

• Nie pozyskano dofinansowania zewnętrznego pochodzącego z funduszy europejskich, na zakup sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty infrastruktury medycznej, przez co wyrządzono SP ZOZ w Łapach znaczną szkodę majątkową.

• Zawierano umowy o pracę / kontrakty z kadrą medyczną na kwoty mocno przekraczające średnie stawki obowiązujące na rynku, czym przyczyniono się do powiększenia strat materialnych SP ZOZ w Łapach.

• Nie zapewniono odpowiedniej obsady dyżurów lekarskich, przez co narażono SP ZOZ na ponoszenie odpowiedzialności w tym finansowej z tytułu złamania przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa.

• Przygotowano nieprawidłowe oferty konkursowe, czego efektem była utrata umów kontraktowych z NFZ na świadczenie usług medycznych, co w efekcie przyczyniło się do powiększenia strat materialnych SP ZOZ w Łapach.

• Istnieje groźba utraty środków finansowych zagwarantowanych przez NFZ w ramach kontraktu na świadczenie usług medycznych przez Oddział Położniczo-Ginekologiczny, co stanowi działanie na szkodę interesu SP ZOZ w Łapach, a przez to Powiatu Białostockiego.

• Istnieje groźba konieczności sprzedaży sprzętu medycznego SP ZOZ w Łapach, który po zamknięciu Oddziału Położniczo-Ginekologicznego nie będzie miał zastosowania, co tym samym wyrządzi szkodę majątkową SP ZOZ w Łapach.

• Istnieje groźba konieczności zwrotu sprzętu medycznego, który Oddział Położniczo-Ginekologiczny SP ZOZ w Łapach otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co tym samym wyrządzi szkodę majątkową SP ZOZ w Łapach.

• Istnieje groźba dokonania zniszczeń w infrastrukturze medycznej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Łapach podyktowana koniecznością dostosowania do innych funkcji, co tym samym wyrządzi szkodę majątkową SP ZOZ w Łapach.

• Istnieje groźba pozbawienie opieki w zakresie położnictwa i ginekologii pacjentek z terenu Powiatu Białostockiego, korzystających z usług Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Łapach, co tym samym jest działaniem na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego.

Szczegółowe kwestie mogą zostać uzupełnione podczas postępowania w tej sprawie.

(Na zdjęciu poniżej były Starosta Wiesław Pusz w chwili, gdy radny Marek Skrypko (PiS) Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny poinformował Zarząd i Radę Powiatu o wystąpieniu przez Klub Radnych PiS do Prokuratury.

CZYTAJ TAKŻE:

2015-06-25. Spotkanie ostatniej szansy w sprawie szpitala w Łapach. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/631,spotkanie-ostatniej-szansy-w-sprawie-szpitala--wtorek--30062015-godz-1500.html

2015-04-14. Radni powiatowi PiS zwiedzili szpitale w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/619,radni-powiatowi-pis-zwiedzili-szpitale-w-zambrowie-i-wysokiem-mazowieckiem.html

2015-03-30.Tadeusz Gniazdowski – powołany do wykonania wyroku na łapskim szpitalu? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/613,tadeusz-gniazdowski--powolany-do-wykonania-wyroku-na-lapskim-szpitalu.html

2015-03-26. Zapadł wyrok na łapski szpital? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/609,zapadl-wyrok-na-lapski-szpital.html

2015-01-08. Powiat szykuje szpitalowi w Łapach bolesną operację, http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/582,powiat-szykuje-szpitalowi-w-lapach-bolesna-operacje.html

2014-12-21. Co władze chcą zrobić ze szpitalem? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/580,co-wladze-chca-zrobic-ze-szpitalem.html Stop likwidacji szpitala 

(Na FB): https://www.facebook.com/stoplikwidacjiszpitalawlapach?fref=photo

 
http://portal.lapy.pl/admin/article/modify/id/632
 

Klub Radnych PiS Powiatu Białostockiego wystąpił do Prokuratury w spr. niegospodarności w łapskim szpitalu

Klub Radnych PiS Rady Powiatu Białostockiego wystąpił dzisiaj do Prokuratury o wszczęcie postępowania karnego wobec osób odpowiedzialnych za działania na szkodę interesu publicznego przy zarządzaniu szpitalem i sprawowaniu nadzoru przez członków Zarządu Powiatu Białostockiego oraz osoby bezpośrednio kierujące szpitalem (SPZOZ w Łapach).  

12_png.png